Skip to main content
| Teologie

Sewe kruis woorde van Jesus

Die sewe kruiswoorde van Jesus is deur die eeue gebruik deur gelowiges om tydens Lydenstyd die kruisiging van Jesus te oordink.  Wat sê die kruiswoorde?

Eerste Kruiswoord - Vergifnis

Die eerste kruiswoord, baie toepaslik kan ons sê, is verginfis! Vergifnis begin met en by God. In hierdie gebed van Jesus blyk dit duidelik: "iets het bitterlik skeef geloop in verhoudings; verhouding tussne mens en God en tussen mens en mens. Die gemeenskap tussen mens en God is stukkend en moet herstel word. In 'n sin het sonde menslike lewe kom verwoes, stukkend gemaak.

Hier kom Jesus en tree in, as verteenwoordiger van die mens. Daar is teen God gesondig en daarom begin vergifnis met en by God. In Christus kom God en versoen mens met God. Die skuldlas word van ons skouers afgehaal en ons mag voortana in vrede met en saam met God en mekaar leef. 7 cross words

Hierdie verginfis is universeel; volledig. Daar is geen sonde wat te groot is vir die genadige vergifnis van God nie. Alles word in hierdie offer saamgevat. Daar is geen lewe, geene mens te vêr van God om uitgesluit te wees van Sy vergifnis nie - nie eers diegene wat die Seun van God gekruisig het nie. Dit spreek van die liefdevolle genade van God.

Verginfis bring nuwe lewe!

Tweede Kruiswoord - Sekerheid

Die tweede kruiswoord gaan oor sekerheid - geloofsekerheid! Dit wat so baie dink ons nie kan hê nie; wat geloofsgroeperinge na smag, wat ander din iks arrogant om te kan eis. Maar juis in die verstaan van God se genade, van die offer van Christus, lê die sekerheid dat dit ook vir my was!

Hierdie woord is 'n woord van sekerheid van verlossing.

<ul "ct_starList red">

 • "Hierdie brief skrywe ek sodat julle kan weet..." (1 Joh 5:13);
 • "Elkeen wat Hom aangeneem het, het die reg om kinders van God genoem te word..." (Joh 1:12)
 • "Wie in my glo, het die ewige lewe" (Joh 6:47)
 • "...sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê" (Joh 3:16)

As jy sukkel hierdie kruiswoord te glo, lê daar waarskynlik 'n stuk werkgeregtigheid in jou. Geloofsekerheid neem alle werkgeregtigheid weg - dis vir jou en namens jou volbring in en deur Jesus Christus. Glo dit....of probeer self.

Derde Kruiswoord - Troos

Die 3de kruiswoord is Jesus se woord van troos aan diegene naaste aan hom - sy moeder en dissipel-vriend, Johannes. Vrou, daar is jou seun... seun, daar is jou moeder (Joh 19:27).

Vir Maria moes die kruisiging hartverskeurend gewees het; meer as vir ons wat in Sy lyding ons verlossing vind. Vir haar was dit haar seun! En uit getuienisse blyk dit dat sy geen ander versorgingsmoontlikhede sou gehad het as Jesus eers dood sou wees nie. Sy het dus geweet - as Jesus eers dood is, is sy alleen........, alleen in Israel waar die weduwees en wees maar min hoop gehad het. Daarom is dit so belangrik dat ons in Sy kruiswoord ook hoor hoe Hy haar troos deur vir haar "nog 'n seun te gee" na wie sy kan omsien, op wie sy kan leun, 'n verantwoordelikheid. Deurdat sy vir Johannes moet "sorg", verantwoordelikheid moet neem, het sy nog rede om te leef!

Vir Johannes se Jesus, "sorg vir my ma". Dis nie net 'n versoek nie, maar Jesus het ook geweet dis 'n veilige hawe vir Johannes - 'n huis!

Jesus voorsien vir sy ma - nie in 'n groot erflating nie, maar die sekerheid van 'n versorger - Johannes.

Vierde kruiswoord - Verlatenheid

Die 4de kruiswoord gaan oor verlatenheid - "My God, My God, waarom het U my verlaat" (Mat 27:46). Hier is dit die eerste keer dat Jesus oor homself iets sê en moet saam gelees word met Ps 22 en Jes 53.

Jesus se noodkreet is tekenend van die geweldigheid van sonde; soveel so dat Jesus die "sense of God's presence" verloor het. Dit is die "ultimate" betekenis en konsekwensie van sonde - Godsverlatenheid. Dis nie asof God regtig vergeet het nie. Iemand skryf en sê die donkerte en aardbewing is bewys dat God wel daar is en "praat", maar die verskrikking van die sonde was net so erg dat dit tot Godsverlatenheid ly, ja selfs vir Jesus in daardie uur. Sonde isoleer mens van God; en Jesus ons Verlosser moes dit as mens ervaar om wel uiteindelik versoening en verlossing te kon bewerkstellig. 7 cross wordsGodsverlatenheid is dus die "ultimate" uiteinde van sonde.

Godsverlatenheid was die prys wat betaal is om ons weer in Gods teenwoordigheid te bring. Jesus het daardie prys ten volle betaal! In sy angs en verlatenheid is ons verlossing en vryspraak en daarin word God weer ons "Abba".

Vyfde kruiswoord - Lyding

Die 5de kruiswoord - "Ek is dors" is 'n weerspiëling van die pyn wat Jesus aan Sy lyf gevoel het. Sy lyding was nie "'n teologiese tema" nie, dit was "real"! Bevestig ook Sy mensheid, sy solidariteit met ons. Hy was nie net God nie, maar mens ook.

Ek wonder of 'n mens kan sê dat hierdie kruiswoord tekenend was van die mensdom se versugting en begeerte na verlossing. Kan ook verwys na die gesprek by die put met die vrou oor "dors" - Jesus les ons ewige dors!

Sesde kruiswoord - Oorwinning

Die 6de kruiswoord is 'n woord van oorwinning - "Dit is volbring".

Jesus het aarde toe gekom met 'n taak...om verlossing te kom bewerkstellig. Waar ons swakhede en sondes ons dikwels teleurgesteld laat met dit wat ons nie kon klaar kry nie, het Jesus daar aan die kruis gehang en geweet! Dit is volbring! Die verlossing is bewerkstelling; die loon van die sonde is betaal. Ook was die

<ul "ct_starList red">

 • lyding verby;
 • die Godsverlatenheid, die gevolg van sonde;
 • die krag van sonde is verby (hoewel dit grootsheid daarvan eers die sondag more regtig duidelik sou word);
 • loon van die sonde is verby;
 • die offer vir versoening is volbring.

Dink net aan al die Bybelse temas.... dit is alles in hierdie enkele woord (in Grieks Τετέλεσται), volbring, afgehandel, finito.

Wat ook nog volbring was/is, was die toegang tot God. Die tempel se voorhangsel is in 2 geskeur, wat simboliseer die "toegang" na God. Nou, deurdat die versoeningswerk volbring is, het ons vrye toegang tot God. Gemeenskap met God is nou deur die nagmaalstafel, nie meer deur 'n altaars-offer nie. Nou is daar geen Godsverlatenheid meer nie! Versoening is bewerkstellig; VOLBRING - 'n oorwinningskreet!

Ons mag dalk nie alles verstaan nie, maar Jesus het die werk wat Hy moes kom doen, volbring. En dié werk was om ons, verlore mensdom, terug te bring na God die Vader!

Is dit nie absoluut amazing nie!!!!!

Sewende kruiswoord - Oorgawe

 1. vergifnis - "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie..."
 2. sekerheid (geloofsekerheid) - "Dit verseker Ek jou: Vandag sal jy saam met my..."
 3. troos - "Daar is jou seun....Daar is jou moeder"
 4. verlatenheid - "Eloi, Eloi, lama sabagtani (My God, My God, waarom het U my verlaat)"
 5. lyding - "Ek is dors"
 6. oorwinning - "Dit is volbring"

Die 7de kruiswoord is 'n woord van oorgawe - "In U hande gee Ek my Gees".

Interressant dat Jesus deurentyd, en veral in sy ure van angs, die Skrif geresiteer het. Laat die Woord ook ons bybly te alle tye. Die Jode het blykbaar groot dele van die Wet (Torah) gememoriseer....miskien nie 'n slegte idee vir ons om, soos in vroeëre kategese ook die Skrif te memoriseer nie!

In Jesus se woorde maak Jesus 'n "April fool" van die dood. Hy gee homself volledig oor in die hande van God, wetende dat die Vader Hom ontvang; aan Sy regterhand; werk afgehandel!

In daardie laaste oomblikke...

<ul "ct_starList red">

 • het die skare omgedraai en weggestap; terug huise toe om gewoon maar net aan te gaan waarmee hulle besig was. Kan dit? Kan enigiemand ongehinderd van so 'n kragtige GEBEURTENIS omdraai en weg stap? Was daar enigiemand wat teruggekom het, oortuig van sonde; oortuig van Jesus as Messias?
 • het die dissipels en volgelinge verboureerd, geskok, verslae gestaan en wonder: Wat nou" Ons volgeling, Meester is "dood". Het hulle toe al die volle betekenins verstaan?; gegglo? Petrus het nie!
 • het die soldaat, diep aangeraak, geglo; behalwe vir die man aan die kruis, dalk die eerste bekeerling?
 • het die duiwel en sy trawante verseker gesidder oor DIE WOORD; oor Jesus; oor dit wat volbring is. En sou hulle nie in angs neergeval het die sondag môre toe Jesus uiteindelik die dood oorwin het nie né! En die engele moes verseker losgebars het in lof en aanbidding.

So, die laaste Woord; 'n woord van oorgawe, geloofsvertroue! Ons weet nie wat in die dood gebeur en daarna nie, maar ons het ons Verlosser se "commitment" as ons waaborg en seël wanneer ons daar kom.

Hierdie is eintlik NIE die laaste woord nie; die laaste woord kom Sondag: OORWINNING!

 

###

 

Vrede vir jou

Kontak my gerus deur die aanlyn vorm.